Achievements
Master - Mythic

Master - Mythic

Future Shaper

Future Shaper

Centurion - Rare

Centurion - Rare

Legion Profile Completed

Legion Profile Completed

Master - Epic

Master - Epic

And 7 more...
Friends
Ben G. (Lenovo CM)

Ben G. (Lenovo CM)

Dan C. (Lenovo CM)

Dan C. (Lenovo CM)

postato

postato