Achievements
Lenovo Community Award Winner (2023)

Lenovo Community Award Winner (2023)

Decurion - Rare

Decurion - Rare

Future Shaper

Future Shaper

Legion Profile Completed

Legion Profile Completed

Legion Community Elite

Legion Community Elite

And 2 more...
Friends
AntiKytherA

AntiKytherA

Ben G. (Lenovo CM)

Ben G. (Lenovo CM)

Dan C. (Lenovo CM)

Dan C. (Lenovo CM)

Jaycosm💫

Jaycosm💫

postato

postato