Achievements
Master - Mythic

Master - Mythic

Decurion - Mythic

Decurion - Mythic

Master - Epic

Master - Epic

Legion Community Elite

Legion Community Elite

Decurion - Epic

Decurion - Epic

And 4 more...
Friends
Maneth

Maneth